BIENVENUE PICO TOTAALRENOVATIE Nous contacter

GDPR

Pico Interieur BV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.
In deze verklaring legt Pico Interieur BV uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.
Ze vormt aldus het algemene beleid van Pico Interieur BV op het vlak van gegevensverwerking.
De verwerkingsverantwoordelijke is Ilse Vantomme bestuurder van Pico Interieur BV, Liebiglaan 96, 2900 Schoten. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met info@pico-interieur.be
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Wanneer verzamelt en verwerkt Pico Interieur BV gegevens?
Pico Interieur BV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u producten of diensten bij ons bestelt, als klant op ons beroep doet of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt.
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Welke gegevens verzamelt en verwerkt Pico Interieur BV?
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de producten of diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.
Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Pico Interieur BV gegevens?
Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten),
Het is verboden deze documenten te vermenigvuldigen of anderzijds te verwerken zonder onze toestemming. Elke inbreuk zal vervolgd worden.
Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Pico Interieur BV?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Als wij uw emailgegevens willen gebruiken om u commerciële berichten toe te sturen, zullen wij u, in de mate dat u geen klant bent, steeds voorafgaandelijk uw toestemming hiervoor vragen. Worden de gegevens meegedeeld aan derden? Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.
Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@pico-interieur.be – eventueel via een © 2018 G.T.L.
Het is verboden deze documenten te vermenigvuldigen of anderzijds te verwerken zonder onze toestemming. Elke inbreuk zal vervolgd worden. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop Pico Interieur BV  uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Wijzigingen
Pico Interieur BV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.
fr_BEFR